Coraz częściej czynnikiem etiologicznym zapaleń płuc u chorych hospitalizowa-nych są bakterie Gram-ujemne, będące przyczyną ponad 5-0 % wszystkich przy-padków zakażeń płucnych. Za zapalenia płuc w największym stopniu są odpo-wiedzialne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae (Klebsiella, Escherichia coli, Proteuś), Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae i Legionella pneumophila.

Obraz radiologiczny zapaleń płuc wywoływanych przez te bakterie zmie-nia się od małych powiększonych węzłów wnękowych do rozlanych plamistych zacienień, które mogą się zlewać i przypominać płatowe zapalenie płuc. Proces rozwija się zwykle obustronnie i wieloogniskowo, zajmując przede wszystkim płaty dolne. Często dochodzi do powstawania ropni i jam. Nierzadkim objawem jest wysięk opłucnowy powikłany powstaniem ropniaka.

Chorują przede wszystkim osoby w podeszłym wieku (głównie mężczyźni nad-używający alkoholu), wyniszczeni chorzy przebywający w szpitalu oraz osoby z osłabioną odpornością.

Obraz radiologiczny zapalenia przedstawia się jako jednolite płatowe za-cienienie z widocznym bronchogramem powietrznym. Wyróżnia się trzy cechy, które pomagają różnicować to zapalenie z pneumokokowym zapaleniem płuc: 1) wzrost objętości zajętego płata spowodowany przez galaretowaty wysięk zapalny wybrzuszający szczelinę międzypłatową, 2) rozwój ropni z powstaniem jam, co nie jest charakterystyczne dla pneumokokowego zapalenia płuc, 3) częstsze występowanie wysięku opłucnowego i ropniaków. W niektórych przypadkach może dochodzić do martwicy tkanki płucnej.

Pozostałością po zapaleniu mogą być jamy, zwłóknienie, zmniejszenie ob-jętości płuc.

Najbardziej narażeni na zakażenie tą Gram-ujemną pałeczką są osoby ze zmniej-szoną odpornością, osoby starsze, chorzy na cukrzycę. Do zakażenia często do-chodzi podczas pobytu w szpitalu.