Główne składowe komórkowe miejscowej odpowiedzi immunologicznej w płucach to makrofagi i neutrofile. Zasadniczy system obrony w płucach tworzą makrofagi. W warunkach normalnych funkcji zaledwie 1 % komórek stanowią neutrofile, które stają się populacją dominującą w trakcie zapalenia. Makrofagi płucne w warunkach zdrowia są populacją morfologicznie i czynnościowo wysoce hetero- genną. Mówi się o makrofagach pęcherzykowych, międzykomórkowych i wewnątrznaczyniowych dróg oddechowych. Wytwarzają one po pobudzeniu składowe układu dopełniacza, cytokiny regulacyjne i zapalne, jak TNF-a, IL-1, czynnik transformujący beta, GM-CSF, czynniki wzrostowe, czynniki chemotaktyczne dla neutrofi- lów i makrofagów, czynnik płytkowy (PDGF), fibronektynę (1-0).

Czynniki wytwarzane i uwalniane z neutrofilów. Należy pamiętać, że bardzo wiele czynników jest odpowiedzialnych za pobudzenie neutrofilów. Po połączeniu się odpowiedniego agonisty z neutrofilem, poprzez układ przekaźni-ków wewnątrzkomórkowych następuje pobudzenie, którego wyrazem jest wzrost metabolizmu i przemian tlenowych, w trakcie których dochodzi do wytwarzania aktywnych metabolitów tlenu oraz wydzielania poza obręb komórki wymienio-nych w tabeli mediatorów zapalenia i proteaz.