Typowe zapalenia płuc są wywołane najczęściej przez Streptococcus pneu-moniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, czasem Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa i inne (1, 2, 8,1-0).

Pierwotne zakażenia bakteryjne występują rzadko, raczej wtórnie wikłają wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych lub oskrzeli. Wirusy niszczą na-błonek oddechowy, hamują fagocytozę, upośledzają oczyszczanie dróg oddecho-wych i ułatwiają rozwój bakterii. Drobnoustroje wywołujące zapalenie płuc zale-żą od wieku dziecka (tab. 2). Noworodka atakują jelitowe bakterie Gram-ujemne, którymi zakaża się on przez aspirację płynu owodniowego lub wydzieliny z dróg rodnych matki, paciorkowiec z grupy B, wywołujący często zakażenie uogólnio-ne, lub drobnoustroje, którymi zakaża się on na oddziale noworodkowym (Kleb-siella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa). U dzieci starszych częściej rozwija się zapalenie płuc pneumokokowe czy wywołane przez Mycoplasma pneu-moniae lub Haemophilus influenzae. Choroba rozpoczyna się przeważnie wysoką gorączką, kaszlem, dusznością, tachypnoe. W badaniu przedmiotowym wysłuchi-wane są trzeszczenia i drobnobańkowe rzężenia, osłabienie szmeru oddechowe-go, czasem skrócenie odgłosu opukowego lub wyraźne stłumienie, jeśli do zapa-lenia płuc dołączają się zmiany w opłucnej.