Wewnętrzny przekrój rurki dotchawiczej – 3,5 mm. Na rynku są różne odmiany ru-ek21S’ 21D, 217 Tlen jest dostarczany do płuc przez: 1) układ T Ayre’a w modyfikacji Lecksona ieesa218, z ręcznym uciskaniem worka oddechowego lub 2) dopływ tlenu pod ciśnie- liem. Mały otwór w rurce doprowadzającej zamyka się palcem, co powoduje wzrost :iśnienia w układzie, tak że możliwe są częste, trwające pół sekundy wdmuchnięcia lenu. Dla rozprężenia płuc noworodka potrzebne jest ciśnienie poniżej 50 cm słupa wody (4,9 kPa). Ciśnienie większe może spowodować rozerwanie płuca219. Nadmiernego uśnienia można uniknąć stosując zastawkę nadćiśnieniową, lecz nie zapewnia ona cał- owitego bezpieczeństwa, gdyż ciśnienie w niej może nie odpowiadać ciśnieniu w rurce Jotchawiczej. Jeśli dojdzie do odmy opłucnowej, należy wykonać zdjęcie klatki piersio- vej i wprowadzić kaniulkę nr 1 w linii środkowej obojczykowej i połączyć ją z butelką sróżniową, np. typu Baxter „Vacoliter”220. ‚

Noworodka należy intubować po ułożeniu go na płasko bez poduszki. Głowa nie powinna być nadmiernie wyprostowana. Prostą łopatkę laryngoskopu dziecięcego należy /prowadzić do głębokości głośni i unieść pionowo. Często korzystne wyniki daje ytmiczne wdmuchiwanie tlenu (prawdopodobnie dzięki zmianom ciśnienia w oskrze- ach, a nie wskutek rozprężenia zapadniętych pęcherzyków). Udowodniono, że dodatnie iśnienie rzędu 30-50 cm H20 (2,9-4,9 kPa) stosowane w ciągu krótkiego czasu przez arkę dotchawiczą powoduje rozprężenie zapadniętych pęcherzyków. Intubację221 po- inien wykonać lekarz, lecz powinny tę umiejętność opanować również starsze położ-

-3, pracujące w szpitalu. IPPV stosowana przez ponad godzinę nie rokuje dziecku obrze. Jeśli w ciągu 20 minut nie powróci własna czynność oddechowa, należy przy- ąpić do podawania wodorowęglanów i glukozy do żyły pępowinowej. Pożądane jest ‚naczanie wartości gazometrycznych i elektrolitów we krwi. (Patrz także: Gregory . A., „Methods of Neonatal Respiratory Assistance”, Br. J. Anaesth,, 1973, 45, Suppl., 16 Brown J. K. i wsp. ,,Problems of Assisted Respiration in the Neonate”, Ibid., 1973,