Nie jest to oczywiście przykład nienowotworowych odczynów tkankowych, ale rodzaj patologii usytuowany na pograniczu tychże i prawdziwych nowotworów złośliwych. BIN, o ile mi wiadomo, nie ma swojej reprezentacji w znanym mi piśmiennictwie naukowym, jednak nie ma powodów, dla których nie można by rozważyć celowości umieszczenia go wśród innych określeń z zakresu patologii drzewa oskrzelowego.

Bronchial intraepithelial neoplasia (BIN) (definicja) jest to współistnienie zmian komórkowych o charakterze atypii i zaburzenia histoarchitektoniki nabłonka płaskiego w obszarze dolnych dróg oddechowych.

Stopień nasilenia zmian cytologicznych i zakres upośledzenia cytoarchi- tektoniki pozwalają na wyróżnienie klas BIN-ów. Podobnie jak w innych narzą- dach, można by zaproponować skalę trzystopniową. Przy czym BIN-1 odpowia-dałby słabo nasilonym zmianom morfologicznym w nabłonku, zaś BIN-3 zmia-nom najwyraźniej nasilonym.

Podobnie jak to już udowodniono w odniesieniu do szyjki macicy, można przypuszczać, że i w przypadku błony śluzowej drzewa oskrzelowego intraepi- thelial neoplcisia może ewoluować w następujących kierunkach:

– bez względu na stopień pierwotnie stwierdzanych zmian (BIN-1,2 lub 3), może przejść w raka inwazyjnego,

– może pozostawać bez zmian zarówno w zakresie stopnia stwierdzanych zmian i obszaru nabłonka zajętego przez nie, lub ulegać progresji,

– może całkowicie zniknąć zarówno w następstwie wdrożonego leczenia, jak i bez uchwytnych przyczyn.

Omawiając problem oskrzelowego nowotworzenia wewnątrznabłonkowe- go (BIN), a może lepiej – „wewnętrznej” choroby nabłonka płaskiego (Squamous Intraepithelial Lesion – SIL), stosując może niezbyt frasobliwie przeniesienie po-glądów i nazewnictwa z szyjki macicy, nie sposób pominąć w tych rozważaniach roli pewnego wirusa (6,13, 22).

Wirusa tego charakteryzuje tropizm do nabłonka płaskiego, szczególnie zaś tego powstałego na drodze metaplazji płaskonabłonkowej. Mowa tu oczywi-ście o wirusie brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus – HPV). Znanych jest kilkanaście jego podtypów, ale tylko nieliczne z nich są patogenne dla czło-wieka (6, 13, 22). Przedstawiono to w tabeli 2.

Brodawczaki mnogie krtań, rzadziej dolne drogi oddechowe/dzieci 6,11

Guzki oskrzelików końco- wydi i przegród między- pęcherzykowych przede wszystkim dorośli 6,11,16,18