Następnym etapem powstawania metaplastycznego nabłonka płaskiego jest tzw. dojrzała metaplazja płaskonabłonkowa, a na jej cytologiczny obraz składają się:

– płaty, grupy lub pojedyncze komórki o charakterystycznej ostro okontu- rowanej cytoplazmie barwiącej się intensywnie kwasochłonnie,

– przeważnie wyraźny monomorfizm obserwowany w płatach,

– w preparacie możliwe występowanie komórek o różnym stopniu zróżni-cowania,

– jądra komórek okrągłe, niekiedy nadbarwliwe (17, 22).

Ten rodzaj metaplazji płaskonabłonkowej przeważnie nie stanowi proble-mu diagnostycznego, jako że często obserwuje się go w rozmazach z plwociny i szczoteczkowania drzewa oskrzelowego. Może stanowić problem, gdy znajdzie się w aspiracie cienkoigłowym. Jest to jednak bardzo rzadkie znalezisko, które może dowodzić trafienia igłą w oskrzele, lub obecności przewlekłego śródmiąż-szowego zapalenia płuca, czyli być wykładnikiem toczącego się procesu naprawy uszkodzeń tkankowych (6).