Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą – niedodma, spowodowana zaleganiem gęstej wydzieliny,

– wysięk w jamie opłucnej, szczególnie przy zabiegach w klatce piersiowej,

– zapalenie płuc, którego przebieg jest uzależniony od możliwości zaka-żenia wewnątrzszpitalnego,

– zatorowość płucna, występująca szczególnie przy zabiegach ginekologicznych i u chorych z chorobami naczyń obwodowych,

– odma opłucnowa, najczęściej przy zabiegach w klatce piersiowej,

– obrzęk płuc jako powikłanie spowodowane niewydolnością układu krą-żenia (wady serca, przebyty zawał mięśnia serca),

– zespół ostrych zaburzeń oddechowych u dorosłych (ARDS – adult respiratory distress syndrome), do którego dochodzi na skutek wielu przyczyn, co zestawiono w tabeli 1.

Aby rozpoznać zapalenie płuc, należy uwzględnić kilka istotnych czynni-ków diagnostycznych, które zestawiono w tabeli 2.

Przy prowadzeniu diagnostyki różnicowej u chorych po zabiegu operacyj-nym, podejrzanych o wystąpienie powikłania pod postacią zapalenia płuc, nale-ży uwzględnić:

Wstrząs (septyczny, oparzeniowy i pourazowy) Zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze

Wdychanie gazów toksycznych (w tym tlenu w wysokich stężeniach) Zachłyśnięcie kwaśną treścią żołądkową Zatrucia lekami Zapalenia trzustki

Stosowanie krążenia pozaustrojowego Masywne przetaczania krwi. Rzężenia lub osłabienie odgłosu opukowego oraz:

– pojawienie się ropnej plwociny lub zmiana jej charakteru (np. bardziej zbita)

– wyizolowanie drobnoustrojów z krwi

– wyizolowanie drobnoustrojów z wydzielmy uzyskanej w wyniku:

aspiratu z tchawicy o szczoteczkowania oskrzelowego o biopsji ściany oskrzela lub tkanki płucnej